Khách hàng cá nhân Giao dịch ký quỹ

LPBS cung cấp công cụ đòn bẩy hỗ trợ tài chính trong hoạt động đầu tư của khách hàng với sản phẩm giao dịch ký quỹ, khách hàng có thể tận dụng nguồn vốn của LPBS để mua chứng khoán niêm yết nhiều hơn so với sức mua vốn có.
  1. Sản phẩm cho vay ký quỹ đa dạng, phù hợp với nhu cầu đầu tư
  2. Hạn mức cho vay cao cùng thời gian linh hoạt
  3. Danh mục cho vay đa dạng
  4. Dịch vụ hỗ trợ: ứng trước tiền bán chứng khoán, chính sách phí chuyên biệt cho các đối tượng khách hàng mục tiêu khác nhauCÁC DỊCH VỤ KHÁC