Danh sách nhân viên có CCHN

STT HỌ VÀ TÊN SỐ CCHN NGÀY CẤP LOẠI CCHNP
1 Trần Lan Hương 00201/QLQ 17-04-2009 Quản lý Quỹ
2 Nguyễn Bích Trâm 001359/QLQ 07-01-2016 Quản lý Quỹ
3 Nguyễn Thị Việt Hà 002195/QLQ 25-08-2023 Quản lý Quỹ
4 Nguyễn Hữu Đức 001966/QLQ 27-11-2020 Quản lý Quỹ
5 Trần Thị Xuân Hằng 000829/QLQ 26-12-2012 Quản lý Quỹ
6 Nguyễn Đức Quân Tùng 002192/QLQ 23-08-2023 Quản lý Quỹ
7 Trần Hùng Nam 002357/QLQ 21-12-2023 Quản lý Quỹ
8 Hoàng Công Nguyên Vũ 002263/QLQ 05-10-2023 Quản lý Quỹ
9 Lê Minh Tâm 000682/PTTC 03-04-2009 Phân tích Tài chính
10 Đinh Viết Học 001830/PTTC 23-08-2011 Phân tích Tài chính
11 Tống Đức Hậu 002656/PTTC 21-03-2023 Phân tích Tài chính
12 Nguyễn Thị Mỹ Hương 00605/PTTC 27-03-2009 Phân tích Tài chính
13 Nguyễn Thị Ngọc Kiều 002749/PTTC 09-10-2023 Phân tích Tài chính
14 Đinh Hoài Nhân 002575/PTTC 12-10-2020 Phân tích Tài chính
15 Dư Tùng Bá 00854/PTTC 15-05-2009 Phân tích Tài chính
16 Mai Nhật Linh 002795/PTTC 31-01-2024 Phân tích Tài chính
17 Trương Thị Như Quỳnh 001861/PTTC 02-12-2011 Phân tích Tài chính
18 Trần Nam Phương 002838/PTTC 15-03-2024 Phân tích Tài chính
19 Đỗ Thị Minh Trang 003571/MGCK 21-04-2016 Môi giới Chứng khoán
20 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 007983/MGCK 03-10-2023 Môi giới Chứng khoán
21 Trần Quốc Phong 007349/MGCK 25-04-2023 Môi giới Chứng khoán
22 Võ Hồng Tuyết Nga 002740/MGCK 09-10-2014 Môi giới Chứng khoán