Điều khoản UTTB

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN
 
Ứng trước tiền bán chứng khoán là dịch vụ hỗ trợ sau khi lệnh bán chứng khoán của Khách hàng được khớp, Khách hàng có thể được LPBS ứng trước một số tiền nhất định từ tiền bán chứng khoán đang chờ về trong ngày giao dịch thông qua việc sử dụng tiện ích Ứng trước do LPBS cung cấp. LPBS được toàn quyền quyết định việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc ứng trước tiền bán chứng khoán cho Khách hàng theo từng trường hợp cụ thể.
 
Việc ứng trước tiền bán chứng khoán sẽ được LPBS thực hiện cho khoản tiền bán chứng khoán đang chờ về của Khách Hàng khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
  1. Lệnh bán chứng khoán của Khách Hàng đã khớp;
  2. Khách Hàng sử dụng tiền trong hạn mức được ứng trước; và
  3. Giá trị yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán không vượt quá tổng giá trị tiền bán chờ về còn lại có thể ứng sau khi trừ đi các loại phí, thuế theo quy định.
 
Khi sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán Khách Hàng phải trả phí ứng trước tiền bán chứng khoán theo mức phí do LPBS quy định trong từng thời điểm.
 
Khách Hàng nhận nợ vô điều kiện đối với các khoản ứng trước tiền bán chứng khoán được LPBS cung cấp. Bằng Hợp Đồng này, Khách Hàng thế chấp toàn bộ quyền nhận số tiền bán đang chờ về để làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Khách Hàng đối với các khoản nhận nợ tại LPBS. Ngay khi tiền bán chứng khoán được ghi có tại Tài Khoản Chứng Khoán và/hoặc Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng, Khách Hàng đồng ý rằng LPBS có toàn quyền khấu trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền đó để thanh toán cho khoản tiền mà Khách Hàng đã được ứng trước, cùng với phí dịch vụ của LPBS và bất kỳ chi phí nào khác liên quan.
 
LPBS được toàn quyền quy định và thay đổi các hạn mức số tiền ứng trước vào từng thời điểm. LPBS được quyền thu phí ứng trước tiền bán và các phí dịch vụ khác liên quan đến việc ứng trước tiền bán chứng khoán theo quy định của LPBS tại từng thời điểm.
 
Trong trường hợp lệnh bán chứng khoán đã khớp của Khách Hàng bị hủy bỏ theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán vì bất kỳ lý do gì, Khách Hàng có nghĩa vụ ngay lập tức hoàn trả cho LPBS số tiền ứng trước cùng với phí ứng trước theo thông báo của LPBS. LPBS có toàn quyền trích chuyển bất kỳ số tiền ghi có nào trên Tài Khoản Chứng Khoán và/hoặc Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng, bán bất kỳ chứng khoán nào có trên Tài Khoản Chứng Khoán của Khách Hàng tại bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ giá nào mà LPBS thấy là hợp lý để thu hồi lại số tiền đã ứng trước cho Khách Hàng cùng với phí ứng trước trong trường hợp Khách Hàng không hoàn trả theo thông báo của LPBS.