Điều khoản sử dụng

Điều 1: Giải thích thuật ngữ
• Hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến: là hoạt động giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin và môi trường mạng Internet, mạng viễn thông hoặc các mạng mở khác, bao gồm: Giao dịch chứng khoán giữa Nhà đầu tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; giao dịch chứng khoán giữa thành viên lưu ký, thành viên bù trừ và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
• Hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến là hệ thống phục vụ quản lý và thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, bao gồm: trang thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính.
• Dịch vụ giao dịch trực tuyến: là toàn bộ những tiện ích, dịch vụ mà LPBS cung cấp cho Khách hàng để thực hiện Giao dịch chứng khoán trực tuyến như Đặt lệnh mua/bán/hủy, yêu cầu chuyển tiền, thực hiện quyền của chủ sở hữu chứng khoán,…...

Điều 2: Đăng ký giao dịch trực tuyến
Khi khách hàng thực hiện đăng ký Dịch vụ giao dịch qua Internet và/hoặc Dịch vụ giao dịch qua Tổng đài điện thoại tại Mục B thì mặc nhiên Khách hàng đã đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến do LPBS cung cấp tương ứng.

Điều 3: Phương thức cung cấp dịch vụ trực tuyến
• Khách hàng có thể thực hiện giao dịch qua điện thoại thông qua số điện thoại đã đăng ký hợp lệ với LPBS qua Tổng đài số (028)730 98198 hoặc các số tổng đài khác do LPBS quyết định tại từng thời điểm;
• Giao dịch qua Internet được thực hiện qua trang thông tin điện tử https://lptrade.com.vn các kênh đặt lệnh khác theo thông báo của LPBS từng thời kỳ.

Điều 4: Giới hạn trách nhiệm
• LPBS không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào cho những sai sót, thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ một trong các sự kiện dưới đây:
- Sự cố, trục trặc của các thiết bị máy móc, thiết bị điện tử, phần mềm hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến giao dịch trực tuyến;
- Lỗi từ hệ thống hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến giao dịch trực tuyến;
- Lỗi, thiếu sót của Khách hàng hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả đối tác của LPBS trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến;
- Bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của LPBS.

Điều 5: Những rủi ro phát sinh từ Giao dịch trực tuyến
• Những rủi ro phát sinh từ Giao dịch trực tuyến được nêu trong Bản Công bố rủi ro dưới đây;
• Bản Công bố rủi ro này có thể được thay đổi và cập nhật trên trang thông tin điện tử của LPBS.

Điều 6: Phí dịch vụ
Phí sử dụng dịch vụ được áp dụng theo quy định của LPBS. LPBS có quyền điều chỉnh phí dịch vụ mà không buộc phải có bất kỳ sự chấp thuận nào từ Khách hàng.

Điều 7: Cam kết của Khách hàng
• Khách hàng cam kết đã nghiên cứu và tìm hiểu tất cả các nội dung liên quan Dịch vụ giao dịch trực tuyến do LPBS cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn ở các hướng dẫn và quy định sử dụng Dịch vụ do LPBS ban hành, các yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật có liên quan.
• Khách hàng đã đọc và hiểu mọi rủi ro được công bố trong Bản công bố rủi ro dưới đây. Khách hàng cam kết cập nhật mọi thay đổi, bổ sung đối với Bản công bố rủi ro ngay khi LPBS công bố trên trang thông tin điện tử giao dịch trực tuyến.
• Khi thực hiện Giao dịch trực tuyến, Khách hàng cam kết chịu trách nhiệm bảo mật, ngăn ngừa việc sử dụng bất hợp pháp các thông tin dùng để xác thực Khách hàng do LPBS cung cấp như tên truy cập, mật khẩu truy cập; do bên thứ ba cung cấp như chữ ký điện tử hoặc do Khách hàng đã đăng ký như địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, mật khẩu do Khách hàng thay đổi…. Khi Khách hàng có nghi ngờ các thông tin này bị lộ ra bên ngoài, Khách hàng phải nhanh chóng thông báo cho LPBS biết để LPBS thực hiện các biện pháp cần thiết ngăn chặn sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba. LPBS không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào mà không xuất phát từ lỗi cố ý của LPBS.
• Khách hàng cam kết thực hiện các nghĩa vụ thanh toán tiền hay chứng khoán liên quan đến mọi Giao dịch trực tuyến phát sinh từ tài khoản của Khách hàng hoặc từ số điện thoại Khách hàng đã đăng ký.
• Khách hàng cam kết tự mình chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với mọi tổn thất, thiệt hại xảy ra từ hoặc có nguồn gốc từ các rủi ro được nêu trong Bản công bố rủi ro.

Điều 8: Cam kết của LPBS
• LPBS cam kết có đầy đủ giấy phép, sự chấp thuận cần thiết từ các cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến cho Khách hàng.
• LPBS cam kết thực hiện các biện pháp tốt nhất trong khả năng của mình để đảm bảo các Giao dịch trực tuyến của khách hàng là an toàn và nhanh chóng.
• Áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ các thông tin liên quan đến nhân thân Khách hàng cũng như thông tin liên quan đến tài khoản chứng khoán của Khách hàng.

Điều 9: Sửa đổi, bổ sung và chấm dứt
• LPBS có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho Khách hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ giao dịch trực tuyến vì bất cứ lý do gì mà không cần phải có sự chấp thuận của Khách hàng. LPBS sẽ thông báo trước cho khách hàng việc thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ nêu trên.
• Khách hàng có quyền yêu cầu LPBS tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến vào bất kỳ thời điểm nào với điều kiện việc tạm dừng hoặc chấm dứt phải thực hiện đúng quy định của LPBS và phải được LPBS xác nhận.