Điều khoản, điều kiện eKYC

BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
MỞ TÀI KHOẢN BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ
 
ĐIỀU 1: VỀ BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện này được áp dụng cho tất cả các tài khoản giao dịch được mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (tên viết tắt là LPBS) bằng phương thức định danh điện tử và tất cả các Dịch vụ Chứng Khoán mà LPBS cung cấp  cho Khách hàng tại từng thời điểm. Khi Khách hàng XÁC NHẬN MỞ TÀI KHOẢN BẰNG PHƯƠNG THỨC  ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ (“Hợp đồng”) hoặc sử dụng Tài khoản giao dịch chứng khoán tại LPBS được  mở thông qua phương thức định danh điện tử thì Khách hàng xem như đương nhiên chấp nhận tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi các quy định tại Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện này về từng dịch vụ mà Khách  hàng đăng ký và sử dụng. Khách hàng đồng ý rằng Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện này là một phần  không tách rời của Hợp đồng và có giá trị pháp lý ràng buộc giữa Khách hàng và LPBS. Khách hàng đã  đọc, được tư vấn hiểu rõ, đồng ý, tuân theo và chịu sự ràng buộc của Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện này và các văn bản/thỏa thuận có liên quan, cũng như các quy định, quy chế giao dịch khác của LPBS công bố vào từng thời điểm.
ĐIỀU 2: ĐỊNH NGHĨA
2.1. “Định danh điện tử (eKYC- electronic Know Your Customer)” là quá trình xác định danh tính  (thông qua việc thu thập đầy đủ thông tin, hồ sơ của Khách hàng theo quy định pháp luật) bằng  phương thức điện tử, trực tuyến, không trực tiếp gặp mặt Khách hàng, nhằm phục vụ cho việc đăng  ký mở tài khoản và thực hiện các giao dịch chứng khoán. Việc mở và sử dụng tài khoản thông qua  phương thức eKYC sẽ tuân thủ theo các quy định trong các điều khoản, điều kiện này hoặc các điều  kiện về sử dụng dịch vụ khác do LPBS ban hành trong từng thời kỳ.
2.2. “Khách hàng”, cá nhân có nhu cầu giao dịch chứng khoán và yêu cầu được mở tài khoản giao dịch  chứng khoán (viết tắt là TKGDCK) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là  LPBS hoặc Công Ty).
2.3. “Giấy tờ xác minh thông tin” bao gồm Giấy chứng minh nhân dân (CMND), hoặc Thẻ căn cước  công dân (CCCD) còn hiệu lực và không có một, một số các dấu hiệu sau: Bị chỉnh sửa nội dung  (chữ, số); Bị cắt góc/bấm lỗ; Bị mờ/nhòe quá mức; Bị chèn ảnh khác; Là giấy tờ in/photo đen trắng  hoặc màu (không phải CMND hoặc CCCD bản gốc)
ĐIỀU 3: CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
3.1. Khi thực hiện mở TKGDCK tại LPBS như quy định tại Điều 2 nêu trên, Khách hàng cam kết:
(i) Việc mở TKGDCK qua eKYC và ký kết hợp đồng mở TKGDCK với LPBS do chính Khách  hàng thực hiện, hoàn toàn tự nguyện và không bị ép buộc bởi bất kỳ người nào hay bất kỳ bên thứ ba nào khác;
(ii) Số điện thoại (phải là thuê bao đã được kích hoạt, đang hoạt động) và địa chỉ email được  dùng để đăng ký mở TKGDCK thuộc quyền sở hữu của Khách hàng hoặc Khách hàng được  quyền sử dụng hợp pháp, hợp lệ; 
(iii) Giấy tờ xác minh thông tin sử dụng để mở TKGDCK là của chính khách hàng, còn hiệu lực  sử dụng, không có yếu tố giả mạo, không cắt ghép, không tẩy xóa hình ảnh/thông tin cá nhân  và hoàn toàn hợp pháp;
(iv) Mẫu chữ ký đăng ký trên hồ sơ và dùng để ký kết hợp đồng mở TKGDCK (gửi về Công ty  sau khi hoàn thành việc mở TKGDCK qua eKYC) là của chính Khách hàng mà không phải  của bất kỳ ai khác ký hộ, ký thay.
(v) Hình ảnh tự chụp của Khách hàng phải là ảnh chụp người thật, của chính Khách hàng tại thời  điểm đăng ký dịch vụ và không có dấu hiệu chụp lại từ hình ảnh khác hoặc không sử dụng  hình ảnh, phương tiện khác thay thế.
3.2. Trường hợp thông tin Khách hàng theo khoản 3.1 không hợp lệ theo quy định thì LPBS được  quyền phong tỏa TKGDCK và khóa các dịch vụ đang cung cấp cho Khách hàng. Trong trường hợp  này, Khách hàng có thể đến LPBS để bổ sung các thông tin, giấy tờ cần thiết để mở khóa tài khoản  hoặc yêu cầu đóng tài khoản. Việc đóng tài khoản sẽ thực hiện theo quy định chung của LPBS trong từng thời kỳ.
3.3. Khách hàng đồng ý không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào khi LPBS thực hiện:
(i) Áp dụng công nghệ để kiểm tra, đối chiếu đặc điểm sinh trắc học với dữ liệu sinh trắc học  công dân thông qua cơ sở dữ hiệu căn cước công dân;
(ii) Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu các thông tin định danh trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ; hoặc
(iii) Áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến mở và sử dụng TKGDCK.
ĐIỀU 4: LUẬT QUY ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
4.1. Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện này được giải thích và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt  Nam.
4.2. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra liên quan đến Hợp đồng và Bộ Các Điều Khoản và Điều  Kiện này, các bên sẽ cùng nhau hòa giải trên tinh thần hợp tác để cùng tìm ra hướng giải quyết có  lợi cho cả hai bên. Nếu không thể hòa giải được thì một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra giải  quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 5: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
5.1. Hợp Đồng có hiệu lực từ ngày ngày Khách hàng xác nhận mở TKGDCK cho đến khi có sự thay thế bằng văn bản hoặc bị chấm dứt theo một trong các trường hợp quy định tại Khoản 5.2 Điều 5 dưới  đây.Mọi sửa đổi, bổ sung sẽ chỉ có hiệu lực khi được chấp thuận của các Bên bằng văn bản.
5.2. Hợp Đồng sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
(i) Khách hàng yêu cầu chấm dứt Hợp đồng với LPBS, với điều kiện Khách hàng đã thực  hiện xong tất các các nghĩa vụ đối với LPBS.
(ii) Khách hàng vi phạm Hợp đồng hoặc thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật  về chứng khoán và thị trường chứng khoán được thể hiện trong Quyết định của cơ quan  nhà nước có thẩm quyền. Khi đó, Hợp đồng sẽ chấm dứt ngay sau khi LPBS gửi văn  bản thông báo trước ba (03) ngày cho Khách hàng.
(iii) Khách hàng là cá nhân bị chết hoặc mất năng lực hành vi hoặc Tổ chức mất tư cách pháp  nhân như giải thể, phá sản.
(iv) LPBS bị giải thể, phá sản, đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép theo Quyết định  của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5.3. Các Bên hoặc người kế thừa quyền và nghĩa vụ của các Bên phải thực hiện đầy đủ quyền và
nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng đối với Bên kia ngay cả khi Hợp đồng đã bị chấm dứt.
5.4. Không bị ràng buộc và/hoặc hạn chế bởi việc Hợp đồng bị chấm dứt, các nghĩa vụ của Khách  hàng đối với LPBS phát sinh từ Hợp đồng và các hợp đồng khác được ký giữa hai bên vẫn sẽ  bị ràng buộc trách nhiệm của Khách hàng cho đến khi các nghĩa vụ đó được hoàn thành toàn bộ.
ĐIỀU 6: BỒI THƯỜNG
Trừ trường hợp xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng, nếu Khách Hàng sử dụng dịch vụ mà có thiệt hại xảy ra,  và thiệt hại này là do và bởi lỗi trực tiếp của LPBS, LPBS sẽ khắc phục, hoặc sẽ bồi thường tương  ứng với thiệt hại mà LPBS gây ra.
ĐIỀU 7: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Trừ quy định tại Điều 6 mục A nêu trên, LPBS được miễn trừ trách nhiệm đối với các rủi ro, thiệt hại  trực tiếp hoặc gián tiếp khác liên quan đến hoặc từ việc Khách hàng sử dụng dịch vụ, và xử lý tài sản của  bên thứ ba để thu hồi khoản nợ theo ghi nhận tại Hợp đồng và Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện này; và  hoặc các rủi ro phát sinh từ sự kiện Bất Khả Kháng. 
Bất Khả Kháng” là sự kiện mà theo đó LPBS không thể khắc phục được thiệt hại một cách nhanh chóng, như bất ngờ hỏa hoạn, động đất, cháy nổ dẫn đến tắt điện, các quyết định khẩn cấp của Chính Phủ, bạo động, đình công, hoặc các tình trạng khẩn cấp khác vượt ngoài sự kiểm soát của LPBS.
ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC ĐẶT LỆNH VÀ NHẬN LỆNH
8.1. Khách hàng có thể đặt lệnh giao dịch chứng khoán cơ sở với LPBS  bằng các hình thức sau:
- Phiếu lệnh bằng giấy (theo mẫu do LPBS cung cấp)
- Điện thoại có ghi âm
- Các phương thức giao dịch trực tuyến thông qua các phần mềm Giao dịch do LPBS cung cấp  và hướng dẫn tại website chính thức www.lpbs.com.vn.
- Các phương thức giao dịch được đồng ý bởi Các Bên tuỳ từng thời điểm.
8.2. Khách hàng có quyền tự mình đặt lệnh hoặc ủy quyền cho người khác đặt lệnh giao dịch chứng  khoán. Khi ký tên ủy quyền bằng văn bản cho người thực hiện giao dịch thay cho mình, Khách hàng  thừa nhận rằng mình hoàn toàn nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, và cam kết chịu hoàn  toàn trách nhiệm phát sinh từ hành vi đặt lệnh của chính mình hoặc thông qua Người được ủy  quyền.
8.3. Khách hàng chỉ được sửa/hủy phần lệnh chưa được khớp lệnh trong giờ giao dịch theo quy định  của pháp luật hiện hành. Trường hợp lệnh không thể hủy được thì Khách Hàng sẽ phải chấp nhận kết quả giao dịch đó.
8.4. Khách hàng cam kết tuân thủ tất cả các quy trình về giao dịch chứng khoán do Ủy ban chứng  khoán, các sàn giao dịch chứng khoán và LPBS quy định. 
ĐIỀU 9: PHƯƠNG TIỆN LIÊN LẠC VÀ THÔNG BÁO
9.1. Mọi thông báo liên quan đến các tài khoản và dịch vụ mà Khách hàng đã đăng ký trên Hợp đồng,  bao gồm và không giới hạn thông tin về: Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến, Phí Dịch Vụ, Khoản tiền  vay, lãi suất, Tỷ lệ vay, Tổng khoản nợ, tin nhắn khớp lệnh giao dịch, lệnh gọi ký quỹ bổ sung, xử lý  
tài sản thế chấp… và mọi thông báo liên quan đến dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh sẽ được  LPBS thông báo công khai tại website của LPBS hoặc gửi email, hoặc fax, hoặc điện thoại, hoặc  tin nhắn cho Khách hàng, và thông qua các lệnh hiển thị trên Hệ Thống và trong tài khoản giao dịch  của Khách hàng.
9.2. Trong trường hợp thông báo phải gửi qua địa chỉ liên lạc cá nhân như email, như địa chỉ nhà, thông  báo sẽ được xem là “đã gửi” khi các phương thức giao nhận hợp pháp đã hoàn thành việc gửi. 
9.3. Khách hàng cam đoan những thông tin cung cấp cho LPBS theo Hợp đồng là chính xác và phù  hợp với pháp luật hiện hành. Trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc phát hiện thông tin sai  lệch, Khách hàng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để LPBS điều chỉnh. LPBS sẽ không  chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại, rủi ro, tổn thất phát sinh cho Khách hàng do  sự thay đổi thông tin hoặc thông tin sai lệch mà Khách Hàng không cập nhật hoặc cập nhật không  kịp thời cho LPBS.
Trường hợp Khách hàng thay đổi thông tin cá nhân mà không thông báo cho LPBS, thì Khách  Hàng tự chịu trách nhiệm về việc đó, LPBS sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo  quy định tại các thông báo đã gửi hợp lệ.