Điều khoản & Điều kiện SMART OTP

BỘ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SMART OTP TẠI LPBS

Bộ Điều khoản và Điều kiện sử dụng SMART OTP tại LPBS (gọi tắt là Bộ điều khoản) quy định về quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) và Khách hàng trong quá trình cung cấp và sử dụng phương thức xác thực bằng SMART OTP. Khách hàng được xem là đã chấp nhận và đồng ý với tất cả các nội dung trong Bộ điều khoản này khi ký tên trên các biểu mẫu hoặc xác nhận đồng ý qua phương thức giao dịch trực tuyến. Các nội dung được quy định trong Bộ điều khoản này có thể được điều chỉnh/bổ sung theo quy định của LPBS tại từng thời kỳ và Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ theo các quy định được điều chỉnh/bổ sung đó.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
1. LPBS: là Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (bao gồm Hội sở, các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của LPBS).
2. Khách hàng/KH: là Khách hàng (bao gồm Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức) sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến và đăng ký sử dụng SMART OTP.
3. Hệ thống: là hệ thống do LPBS thiết lập để thực hiện các lệnh Giao dịch trực tuyến và cung cấp các Dịch vụ Giao dịch trực tuyến khác cho Khách hàng bao gồm các chương trình phần mềm, tiện ích, ứng dụng, hệ thống điện thoại có ghi âm của LPBS… được sử dụng vào mục đích thực hiện các lệnh Giao dịch trực tuyến và cung cấp các Dịch vụ Giao dịch trực tuyến nêu trên.
4. Giao dịch trực tuyến: là việc Khách hàng thực hiện các lệnh giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền và các giao dịch khác có liên quan trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng thông qua các phương thức giao dịch trực tuyến theo quy định của LPBS tại từng thời kỳ.
5. Dịch vụ giao dịch trực tuyến nhận Smart OTP: là các dịch vụ giao dịch trực tuyến có sử dụng Smart OTP được LPBS cung cấp cho Khách hàng tại từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn: Giao dịch chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán, chuyển khoản chứng khoán giữa tài khoản thường và tài khoản ký quỹ, chuyển, rút tiền, thực hiện quyền liên quan đến chứng khoán, đăng ký/sử dụng các công cụ hỗ trợ theo dõi và quản lý tài khoản…
6. SMART OTP/SMART OTP: là chức năng nhận OTP (One-Time-Password) được tích hợp trong ứng dụng Mobile do LPBS cung cấp cho Khách hàng. Khách hàng cần thực hiện các bước đăng ký SMART OTP để có thể sử dụng SMART OTP trên các nền tảng giao dịch trực tuyến.
7. Mật khẩu SMART OTP: là mật khẩu để lấy mã SMART OTP trên ứng dụng Mobile do LPBS cung cấp cho Khách hàng. Khách hàng được yêu cầu thiết lập Mật khẩu lấy SMART OTP trong quá trình đăng ký sử dụng chức năng SMART OTP đối với mỗi thiết bị.

ĐIỀU 2. ĐĂNG KÝ, THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC SMART OTP
1. Điều kiện đăng ký sử dụng SMART OTP
Để sử dụng phương thức xác thực SMART OTP, Khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đã có tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại LPBS và đã đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến do LPBS cung cấp;
b) Hoàn tất tải ứng dụng Mobile của LPBS về điện thoại/máy tính bảng; chấp nhận Bộ Điều khoản này, cài đặt và kích hoạt ứng dụng bằng mã hóa kích hoạt được LPBS gửi tới Số Điện Thoại Đăng Ký của Khách hàng và tạo Mật khẩu lấy. Chi tiết các bước cài đặt, kích hoạt thực hiện theo hướng dẫn của LPBS theo từng thời kỳ;
c) Tuân thủ các điều khoản khác theo quy định của LPBS theo từng thời kỳ.
2. Khách hàng được phép đăng ký SMART OTP trên thiết bị IOS, Android, Khách hàng được đăng ký SMART OTP một hoặc nhiều thiết bị. Khách hàng cam kết chịu mọi trách nhiệm đối với các rủi ro/thiệt hại phát sinh khi đăng ký SMART OTP cùng lúc trên các thiết bị khác nhau cho tài khoản của Khách hàng. [Nếu KH đang đăng ký sử dụng SMART OTP (dịch vụ đang kích hoạt, KH chưa hủy đăng ký), KH sẽ không thể lấy mã SMART OTP tại bất kỳ thiết bị nào khác ngoài thiết bị KH sử dụng để đăng ký SMART OTP. Nếu KH muốn sử dụng SMART OTP trên một thiết bị khác ngoài thiêt bị KH đã đăng ký sử dụng SMART OTP (Thiết bị cũ), KH bắt buộc phải:thực hiện đăng nhập tài khoản của KH trên thiết bị mới và thực hiện đăng ký lại SMART OTP trên thiết bị mới].
3. Việc đăng ký/hủy đăng ký sử dụng SMART OTP của Khách hàng được LPBS thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng hoặc do Khách hàng trực tiếp thực hiện thay đổi trên ứng dụng Mobile của LPBS hoặc qua các kênh khác theo quy định của LPBS trong từng thời kỳ.

ĐIỀU 3. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM
LPBS không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, mất mát của Khách hàng phát sinh từ/do:
1. Khách hàng để lộ/tiết lộ thông tin xác thực và/hoặc các thông tin khác dẫn đến việc một bên thứ 3 truy cập và sử dụng trái phép SMART OTP và các Dịch vụ giao dịch trực tuyến nhận SMART OTP.
2. Sự ngắt quãng, trì hoãn, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình kiểm tra thông tin và lấy mã xác thực SMART OTP do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của LPBS bao gồm nhưng không giới hạn do sự cố đường truyền mạng di động và/hoặc các sự kiện bất khả kháng tương tự xảy ra.
3. Sự cố do lỗi của Khách hàng hoặc thiết bị (bao gồm cả phần cứng, phần mềm và các nội dung khác trên thiết bị) của Khách hàng.
4. Khách hàng không tuân thủ theo các chỉ dẫn, hướng dẫn, điều khoản liên quan đến SMART OTP do LPBS công bố/cung cấp trong từng thời kỳ
5. Việc LPBS thực hiện theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
1. Quyền của Khách hàng
a) Có quyền sử dụng SMART OTP sau khi đăng ký với LPBS;
b) Yêu cầu LPBS cập nhật các thông tin đăng ký sử dụng. LPBS sẽ cập nhật thông tin tương ứng sau khi tiến hành kiểm tra xác nhận và chấp nhận yêu cầu thay đổi thông tin của Khách hàng;
c) Được nhận các thông tin cần thiết liên quan đến việc thay đổi chính sách, điều khoản sử dụng SMART OTP;
d) Thực hiện các quyền khác của Khách hàng theo Bộ Điều khoản này và các quy định có liên quan của pháp luật và LPBS tại từng thời điểm.
2. Nghĩa vụ của Khách hàng
a) Khách hàng phải tự đảm bảo quá trình thao tác sử dụng SMART OTP chính xác và đầy đủ;
b) Khách hàng có nghĩa vụ bảo mật thông tin của phương thức sử dụng SMART OTP và/hoặc các thông tin khác liên quan do LPBS cung cấp;
c) Khách hàng phải chịu trách nhiệm vô điều kiện khi tên truy cập, mật khẩu, thông tin xác thực liên quan đến việc sử dụng SMART OTP bị lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng;
d) Thông báo ngay cho LPBS để được hỗ trợ nếu:
- Khách hàng bị mất thiết bị đăng ký sử dụng SMART OTP;
- Khách hàng phát hiện bất kỳ một vấn đề nào hay các sự cố về mặt nghiệp vụ hoặc kỹ thuật liên quan đến sự an toàn trong quá trình đăng ký và sử dụng SMART OTP.
e) Tuân theo các thủ tục đăng ký, chỉ dẫn, quy định liên quan đến việc sử dụng SMART OTP của LPBS tại từng thời kỳ;
f) Thực hiện các nghĩa vụ khác của Khách hàng quy định tại các phần khác của Bộ Điều khoản này và các quy định có liên quan của pháp luật.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA LPBS
1. Quyền của LPBS
a) LPBS có quyền thay đổi tài liệu/hướng dẫn/chỉ dẫn/quy định liên quan đến SMART OTP mà không cần Khách hàng chấp thuận trước;
c) LPBS có quyền đơn phương tạm ngừng cung cấp dịch vụ SMART OTP cho Khách hàng trong các trường hợp sau:
- Vì lý do bất khả khảng nằm ngoài tầm kiểm soát, phòng ngừa và dự kiến của LPBS, khiến cho LPBS không còn khả năng cung cấp phương thức xác thực này hoặc Khách hàng không còn thuộc đối tượng được phép sử dụng SMART OTP theo quy định của LPBS;
- Khi Khách hàng không tuân theo các thủ tục, chỉ dẫn, quy định liên quan đến việc sử dụng SMART OTP của LPBS tại từng thời kỳ;
- Khi nhận được thông báo bằng văn bản của Khách hàng về việc thiết bị đăng ký SMART OTP bị thất lạc, hoặc trường hợp nghi ngờ lộ thông tin đăng nhập của Khách hàng hoặc trường hợp khác theo quy định của LPBS trong từng thời kỳ;
- Vì lý do thay đổi chính sách pháp luật của nhà nước dẫn đến việc LPBS không thể tiếp tục cung cấp cho Khách hàng.
c) Các quyền khác quy định tại Bộ Điều khoản này và các quy định có liên quan của LPBS và Pháp luật.
2. Nghĩa vụ của LPBS
a) Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trong phạm vi thỏa thuận với Khách hàng và chính sách cung cấp dịch vụ của LPBS trong từng thời kỳ;
b) Bảo mật thông tin của Khách hàng theo quy định của pháp luật trừ trường hợp được cho phép của Khách hàng hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của pháp luật;
c) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại Bộ Điều khoản này và các quy định có liên quan của LPBS và pháp luật (nếu có).

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN KHÁC
1. Bộ Điều khoản này có hiệu lực kể từ thời điểm Khách hàng thể hiện sự đồng ý với nội dung của Bộ Điều khoản này theo hình thức quy định tại phần đầu văn bản cho đến khi LPBS có quyết định khác về việc chấm dứt, sửa đổi hoặc bổ sung Bộ Điều khoản này.
2. Khách hàng đồng ý rằng, LPBS có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Bộ Điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào trên cơ sở đảm bảo việc thay đổi, bổ sung phù hợp đó với các quy định có liên quan của pháp luật. LPBS sẽ thông báo cho Khách hàng về việc sửa đổi, bổ sung Bộ Điều khoản này bằng việc đăng tải trên website của LPBS và/hoặc các phương thức theo quy định của LPBS. Khách hàng được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi, bổ sung theo thông báo của LPBS nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời điểm LPBS thông báo.
4. Các nội dung có liên quan đến việc sử sụng SMART OTP chưa được quy định tại Bộ Điều khoản này sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của LPBS và pháp luật.
3. Khách hàng xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các nội dung quy định tại Bộ Điều khoản này và các quy định có liên quan của LPBS và pháp luật.