Tin nhà đầu tư Công ty Chứng khoán Viettranimex - thành viên giao dịch của Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 05 tháng 02 năm 2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minhđã có Quyết định số 103/QĐ-SGDHCM về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Viettranimex.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Viettranimex có vốn điều lệ là 125 tỷ đồng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/UBCK-GP ngày 12/02/2009 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số 112/GCNTVLK ngày 10/09/2009, thực hiện các hoạt động kinh doanh sau:
  1. Môi giới chứng khoán;
  2. Tư vấn đầu tư chứng khoán;
  3. Tự doanh chứng khoán;
  4. Lưu ký chứng khoán
CTCP Chứng khoán Viettranimex sẽ chính thức triển khai giao dịch trên SGDCKTPHCM từ ngày 05/02/2010.