Danh mục ký quỹ Báo cáo danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ sàn HSX & HNX (06/2024)