Tin tức LPBS Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức