Công bố thông tin Thay đổi đăng ký hoạt động chi nhánh Hà Nội (lần thứ 17)