Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn với LPB - bên liên quan