Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc đề nghị LPB cấp hạn mức tín dụng ngân hàng