Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư trái phiếu Chính phủ