Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc ký kết Hợp đồng với bên có liên quan