Danh mục ký quỹ Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ quý II năm 2024